• මාධ්‍ය දඩයම් කිරීමේ කැලෑ උසාවියට යහපාලන ජනපතිගේ අනුමැතිය

  12 Jul 2015

  මාධ්‍ය දඩයම් කිරීමේ කැලෑ උසාවියට යහපාලන ජනපතිගේ අනුමැතිය

  අර්ථවත් හරවත් මාධ්‍ය නිදහසක්’ යන්න ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේනගේ මෛත‍්‍රී පාලනයක්, ස්ථාවර රටක් යන ප‍්‍රතිපත්ති ප‍්‍රකාශනයේ ජනමාධ්‍ය නිදහසට අදාළ පරිච්ෙඡ්දයේ සිරස්තලය වේ.

 • පුවත්පත් මණ්ඩල නීතිය : පයබරවායට පිටිකර බෙහෙත් බැඳීමේ ජනපති විසඳුම

  25 Oct 2015

  පුවත්පත් මණ්ඩල නීතිය : පයබරවායට පිටිකර බෙහෙත් බැඳීමේ ජනපති විසඳුම

  ශ්‍රී ලංකාවේ ජනමාධ්‍ය සමාජය විසින් ජනමාධ්‍ය නිදහසට අදාළව දශක ගණනාවක් තිස්සේ කරමින් තිබෙන ඉල්ලීමක් වන ශ‍්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩල පනත අහෝසි

 • මාධ්‍ය දඩයම් කිරීමේ කැලෑ උසාවියට යහපාලන ජනපතිගේ අනුමැතිය
 • පුවත්පත් මණ්ඩල නීතිය : පයබරවායට පිටිකර බෙහෙත් බැඳීමේ ජනපති විසඳුම